Shabu Shabu Restaurants in Las Vegas

    Swish Japanese Hotpot – Las Vegas

                   

    Musashi Japanese Steakhouse – Las Vegas