Shabu Shabu Paradise - Henderson

Place Category: Japanese and Shabu Shabu

Profile & Menus
Photos
Lunch Menu
Dinner Menu